Kundcirkularitet™

Nya möjligheter. Om och om igen.

Ett framtidsmaterial fo?r ha?llbarhet och cirkula?r ekonomi

Genom Kundcirkularitet™ lyfter EcoRub materialåtervinning till en ny nivå i Sverige för tillverkande gummi- och plastindu­strier. Företagens produktionsspill återförs därigenom direkt in i den cirkulära ekonomin och deras CO2 avtryck minskas avsevärt.

Tack vare EcoRubs unika process för återvunna gummi- och plastmaterial, har vi genom up-cycling tagit fram ett 3D-print material som överträffar egenskaperna hos kundens jungfruliga material.

Global situation för resursanvändning

Användningen av återvunnet material i gummi- och plastindustrin står in­för en enorm expansion. Idag återvinns endast 4% av all producerad plast och blir till nya produkter. Samtidigt kommer marknaden för plastproduk­tionen som idag uppskattas till 60 miljoner ton i Europa av 360 miljoner ton globalt sett öka och antas fyrdubblas till 2050. För att nå FN:s klimat­mål och hållbart använda världens fossila resurser måste återvinning och återanvändning av både plast och gummi öka drastiskt.

Inom gummiindustrin återanvänds idag i princip inget industrigummi. I stället förbränns gummimaterial vilket leder till stora utsläpp av CO2 och behov av nyproduktion.

Genom EcoRubs unika process återanvänds gummit för produktion av nya produkter. Bara i Sverige genererar gummiindustrier årligen tusentals tonrestprodukter och produktionsspill från sin tillverkning.

Generellt a?r vi i dag duktiga pa? att sortera ut och skicka va?rt avfall fo?r a?tervinning. Men det ra?cker inte fo?r att skapa en ha?llbar va?rld och byta ut gamla vanor mot en modern cirkula?r ekonomi. Vi ma?ste ocksa? se till att det som skickas till a?tervinning kommer i omlopp igen och igen, pa? riktigt.

Ett fo?retags ha?llbarhetsarbete kan inte ha som slutpunkt att a?tervinna det avfall som uppsta?r i produktion, ett ha?llbarhetsarbete tar avstamp i a?teranva?ndning av det avfall som uppsta?tt. Ecorubs TPRR-material kombinerar tva? material som i dag a?r sva?ra att a?tervinna i sto?rre skala – gummi och plast. Tack vare en unik innovation kan nya insatsmaterial till form- eller stra?ngsprutning formas av a?tervunnet material. Fo?r att driva den cirkula?ra ekonomin frama?t och minska uttaget av jungfruliga material ur va?r jords resurser beho?ver andelen a?tervunna material o?kas va?sentligt och storskaligt. En av sva?righeterna med att ta vara pa? det a?tervunna material som samlats in under decennier har varit lagstiftning.

Ecorubs ansvar – kundcirkularitet™

För att underlätta eget cirkulärt ansvar för tillverkare inom plast- och gummiindustrin har vi skapat kundcirkularitet™. Trots att många till­verkande industrier genererar mycket produktionsspill så återförs det i väldigt liten grad tillbaka in i produktionen. Företagen vill få en möjlighet att återinföra sitt materialspill i den egna produktionen för att skapa egen cirkularitet. De sorterar ofta materialspill internt men saknar möjlighet för återanvändning.

Nya och befintliga kunder kan tack vare samarbetet med EcoRub, skapa en egen cirkularitet för materialspill och därmed minska sina inköp av jungfruliga material.

Ett avfalls va?g till ny produkt eller handelsvara a?r inte la?ttnavigerad. Fo?r att se till att detta sker cirkula?rt har Ecorub sa?kersta?llt varje steg av processen:

  1. Bolaget a?r godka?nda avfallsmottagare sa? att a?tervunnet avfall tas om hand pa? ra?tt sa?tt i fabrik
  2. Ecorub har ett eget va?lutrustat laboratorium da?r vi kan ma?ta ba?de inga?ende och utga?ende materialparametrar.

Dessa steg har mo?jliggjort att de TPRR-material som la?mnar fabriken a?r en ny handelsvara, en produkt som besta?r av mer a?n 90% a?tervunnet material. En produkt som hja?lper er i ert ha?llbarhetsarbete och sto?djer er cirkula?ra affa?rsmodell.

  1. TPRR® utvecklas med visionen att alltid vara ett material som besitter ba?ttre egenskaper a?n det material som ska ersa?ttas. Exempelvis mer sto?t- och ko?ldta?ligt vilket ger slutprodukten en mer ha?llbar produktdesign.
  2. TPRR-material hanteras som vilken annan ra?vara inom form- och stra?ngsprutning. Inga nya investeringar beho?vs. Dessutom finns indikation pa? att TPRR® formsprutas till la?gre temperaturer a?n konventionellt material.
  3. Ha?llbarheten i materialen verkar fo?r la?ngre anva?ndningstid och med mo?jlighet till a?teranva?ndning.
  4. En grundsten a?r att alla TPRR-material kan fo?lja hela cirkeln i en cirkula?r modell. Da?rfo?r arbetar vi sta?ndigt med projekt fo?r att underla?tta fo?r insamling och utsortering av TPRR-material.
  5. TPRR® besta?r i huvudsak pa? a?tervunna material som gummi fra?n bilda?ck och olika typer av a?tervunnen plast. TPRR® a?r da?rfo?r a?tervunnet och kan a?tervinnas igen

Up-cycling

Tack vare EcoRubs unika kompetens inom återvunna gummi- och plast­material, kan vi mycket exakt styra materialegenskaperna för de material vi producerar. Ibland blir materialegenskaperna t.o.m. bättre än för kundens jungfruliga material.

Det är det vi menar med EcoRub up-cycling. För kunds räkning har vi tagit fram ett sådant material för 3D-printning. Materialet blir därmed inte bara återvun­net utan också bättre för kunden.

Se The Ecoway 2024 nedan:

The Ecoway 2024 – Vägen till kundcirkularitet™