Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

Beslut om en ny tranch

För att kunna genomföra det uppdrag som bolaget fått som ägardirektiv behöver bolaget rekvirera en tranch från EHGOSF

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)

Vid extra bolagsstämman i EcoRub AB(publ) den 18:e november i Hökmark, Skellefteå Kommun, fattades följande beslut:

Läs mer

Valberedningens förslag till extra bolagsstämma 18 november 2019

Inför extrastämman den 18 november, där Ecorub ska besluta om nytt ägardirektiv och välja in en ny extern styrelseledamot, valde valberedningen att gå ut med en öppen rekryteringsannons via Styrelseakademien och LinkedIn. Gensvaret blev oväntat stort men framförallt var det en historiskt hög andel kvinnor som sökte uppdraget.

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - SEPTEMBER 2019

JANUARI-SEPTEMBER · Nettoomsättning för perioden 2,77 Mkr (1,84) · Resultat efter finansnetto – 5,5 Mkr (– 3,7) · Resultat per aktie -0,04 kr (-0,06) · Likvida medel vid periodens slut 0,347 Mkr (0,015) · Sammanlagda försäljningen har ökat med 49 % jämfört med samma period 2018. · De tre första materialen är registrerade på REACH/Kemikalieinspektionen.…

Läs mer

Kvartalsredogörelse för Q3 2019 är tidigarelagd och publiceras i morgon

Kvartalsredogörelsen för Ecorub AB (publ) januari - september 2019 är klar och publiceras därför 2019 11 07.

Läs mer

Ecorub anlitar en extern resurs för att skapa en säljmotor

I våras genomförde Ecorub en tillväxtanalys enligt Ahrens "Rapid Growth Concept" med hjälp av ett lokalt företag,  Affärsliv w3 AB. Sedan dess har vi åtgärdat de svaga sidor som fanns och tar nu itu med den stora utmaningen att skapa en säljmotor.

Läs mer

Ecorub erhåller lån från Svante Larsson

Likviditeten säkrad ett halvt år för driften av företaget. 

Läs mer

Korrigering- Ökad försäljning till och med tredje kvartalet med 48 %- Omvänd vinstvarning

Jämfört med försäljningsökningen det första halvåret har nu försäljningsökningen tredubblats. 

Läs mer

Ökad försäljning till och med tredje kvartalet med 48 %

Jämfört med försäljningsökningen det första halvåret har nu försäljningsökningen tredubblats. 

Läs mer

Styrelseledamot sökes till EcoRub AB

EcoRub är ett tillväxtbolag som utvecklar material och produkter av återvunnet gummi. Över 20 års kunskap och erfarenhet har resulterat i en rad patenterade tekniker som bearbetar återvunnet gummi och återvunnen plast till nya kostnadseffektiva och hållbara gummi- och plastmaterial som på vitala områden har bättre egenskaper än ursprungsmaterialet. Bolagets verksamhet bidrar därigenom till en…

Läs mer

Korrigering - Kallelse till extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)  -  ändring gällande datum.

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 november 2019, kl. 10.00  i bolagets lokaler Hökmark 114; 932 93 Lövånger.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284 kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 november 2019, kl. 10.00  i bolagets lokaler Hökmark 114; 932 93 Lövånger.

Läs mer
Ecorub AB