Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ) januari - december 2019

JANUARI-DECEMBER · Nettoomsättning för perioden 3,5 Mkr (2,6) · Resultat efter finansnetto -7,4 (– 6,3) · Resultat per aktie -0,05 kr (-0,10) · Likvida medel vid periodens slut 1,7 Mkr (1,9) · Antalet aktier 2019 12 31var 141 931 945. Alla aktier är B-aktier. · Ecorub har under året tagit avgörande steg framåt för att bygga…

Läs mer

Månadsbrev Januari - EcoRub inleder 2020 med affärsplanering och ytterligare materialutveckling!

Ecorub har utökat kapaciteten på produktionssidan.

Läs mer

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin första konvertering till aktier från andra tranchen

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av åtta  notes från den andra tranchen

Läs mer

Ecorub fortsätter att stärka organisationen

Ecorub rekryterar mer personal

Läs mer

Ecorub söker ny vd. Bygger vässad säljorganisation och förstärker produktionen

Ecorub har nu tagit nästa steg för att kraftsamla på forskning och utveckling och försäljning av TPRR-material och produkter.

Läs mer

Beslut om en ny tranch

För att kunna genomföra det uppdrag som bolaget fått som ägardirektiv behöver bolaget rekvirera en tranch från EHGOSF

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)

Vid extra bolagsstämman i EcoRub AB(publ) den 18:e november i Hökmark, Skellefteå Kommun, fattades följande beslut:

Läs mer

Valberedningens förslag till extra bolagsstämma 18 november 2019

Inför extrastämman den 18 november, där Ecorub ska besluta om nytt ägardirektiv och välja in en ny extern styrelseledamot, valde valberedningen att gå ut med en öppen rekryteringsannons via Styrelseakademien och LinkedIn. Gensvaret blev oväntat stort men framförallt var det en historiskt hög andel kvinnor som sökte uppdraget.

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - SEPTEMBER 2019

JANUARI-SEPTEMBER · Nettoomsättning för perioden 2,77 Mkr (1,84) · Resultat efter finansnetto – 5,5 Mkr (– 3,7) · Resultat per aktie -0,04 kr (-0,06) · Likvida medel vid periodens slut 0,347 Mkr (0,015) · Sammanlagda försäljningen har ökat med 49 % jämfört med samma period 2018. · De tre första materialen är registrerade på REACH/Kemikalieinspektionen.…

Läs mer

Kvartalsredogörelse för Q3 2019 är tidigarelagd och publiceras i morgon

Kvartalsredogörelsen för Ecorub AB (publ) januari - september 2019 är klar och publiceras därför 2019 11 07.

Läs mer

Ecorub anlitar en extern resurs för att skapa en säljmotor

I våras genomförde Ecorub en tillväxtanalys enligt Ahrens "Rapid Growth Concept" med hjälp av ett lokalt företag,  Affärsliv w3 AB. Sedan dess har vi åtgärdat de svaga sidor som fanns och tar nu itu med den stora utmaningen att skapa en säljmotor.

Läs mer

Ecorub erhåller lån från Svante Larsson

Likviditeten säkrad ett halvt år för driften av företaget. 

Läs mer
Ecorub AB