Om Ecorub

Decennier av kunskap. Helt nya möjligheter.

EcoRub har utvecklat material och produkter av återvunnet gummi i mer än 20 år. Vår kunskap och ackumulerade erfarenhet inom detta område har resulterat i en rad patenterade tekniker där vi bearbetar återvunnet gummi och återvunnen plast till nya, kostnadseffektiva gummimaterial.

Vi utvecklar skräddarsydda material på uppdrag av kunder inom en rad olika branscher, samt standardprodukter för våra tre helägda företag. Vi är också navet för ett växande nätverk av extern produktionskapacitet om en kund föredrar att lägga ut den faktiska tillverkningen av komponenter eller produkter.

Sedan juni 2010 är Ecorub noterat på den svenska aktiemarknaden och har sina B-aktier noterade på Spotlight Stock Market  med kortnamnet ECO B.

Ecorub har Skellefte Kraft som leverantör av el. Detta bolag har som mål att 100% av elektriciteten ska vara förnyelsebar 2040.

Ecorub har Ekobanken som sin primära bank. Ecobanken är den högst rankade banken i Sverige enligt “Fair Finance Guide”. Betyget är 99 %. Näst bäst är Jak Medlemsbank med 94% och på tredje plats kommer Swedbank med 64%.

Nya affärsmöjligheter

Medan Ecorub fokuserar på utveckling och produktion av kundspecifika TPRR®-material, har koncernen även tre fristående varumärken under vilket vi tillhandahåller produkter med de unika materialegenskaper vi utvecklat. Därutöver har även benämningen TPRR® varumärkesskyddats.

Arbergo: Producerar högkvalitativa, anpassade ergonomiska arbetsmattor för offentliga-, industriella- och kontorsmiljöer.

Profarma: Producerar en rad smarta och hållbara produkter till jordbruks- och djurvårdssektorn.

Ecoelast: Utvecklar och producerar TPRR®-baserade produkter för båt- och bilindustrin, t ex glidskydd, beläggningar, dämpningar och speciella tyger.

Valberedningens förslag till extra bolagsstämma
18 november 2019

Hökmark, 5 november 2019. EcoRub AB (SSM: ECO B) meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till bolagsstämman 18 november 2019.

Valberedningen
Valberedningen utgörs av ordföranden Suzanne Sandler representerande Nordenhed Invest, samt ledamöterna Åke Paulsson grundare av Bolaget och Mats Allanson ordförande i styrelsen för Bolaget.

Stämmans ordförande
Valberedningen föreslår att till ordförande vid bolagsstämman välja Pär Dunder.

Antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) personer och inga suppleanter.

Inval av styrelseledamot samt fastställande av arvode
Valberedningen föreslår nyval av Susanne Stenmark bosatt i Umeå som ersättare för styrelseledamoten Tony Rönnqvist som avgick i slutet av sommaren. Susanne väljs för tiden fram till nästa ordinarie stämma (årsstämman).

Susanne Stenmark har en lång bakgrund inom Ragn-Sells med koncernöver­gripande uppdrag inom Group Function Portfolio & Pricing, Group Function Operations, R&D Committè samt medlem i Positionskommittén. Susanne har fått god kännedom om EcoRub från sin roll i ledningsgruppen för Ragn-Sells Recycling AB där hon bland annat var engagerad i att ta fram ett cirkulärt tankesätt med perspektivet att vara en möjlig materialförsörjare i en cirkulär värdekedja. Susanne kommer även att kunna bidra till Bolagets utveckling av organisationen och dess processer då hon varit ansvarig för Ragn-Sells Recycling AB så som processägare för samtliga av dotterbolagets processer. Valberedningen är övertygad om att Susanne kommer att stärka styrelsen på flera områden där Bolaget har spännande tillväxtutmaningar framöver. Idag är Susanne engagerad som verksamhetskonsult och interimschef via eget bolag.

Valberedningen föreslår att Susanne Stenmark erhåller samma styrelsearvode 30 000 SEK som övriga externa ledamöter i styrelsen. Styrelsearvodet betalas ut som lön.

 

 

Vänlig hälsning
Suzanne
Tel 0735356635

Ecorubs nya valberedning har konstituerat sig

Årsstämman den 25 juni i Hökmark valde en valberedning med Suzanne Sandler som valberedningens ordförande. Till övriga ledamöter i valberedningen valdes grundaren och vd Åke Paulsson och styrelsens ordförande Mats Allansson.

Valberedningen  tar gärna in förslag från dig som aktieägare på lämpliga styrelsekandidater och/eller synpunkter på strategiskt viktiga kompetenser som kan vara väsentliga för bolaget framöver.

Valberedningen nås på valberedning.ecorub.se

Enligt beslut av Ecorub AB:s (Bolaget) styrelse kommer Bolaget att ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare. Avstämningsdag är den 26 april 2019.

Ladda ned inbjudan             Ladda ned anmälningsblankett

European High Growth Oppertunities Securitization Fund

Ladda ned kalender över noterade tranches konverteringar

 Du kan läsa den senaste informationen om Ecorub AB på Spotlight Stock Market.

Vänligen kontakta ir@ecorub.se med frågor och förfrågningar.  

Ecorubs vd Åke Paulsson har erhållit utmärkelsen “CEO Today Magazine – CEO European Business Awards 2019 Winner Notification” 

Ecorubs vd Åke Paulsson har erhållit utmärkelsen “CEO Monthly’s 2019 Leadership Excellence Awards” 

Ecorubs vd Åke Paulsson har erhållit utmärkelsen “CEO Monthly’s 2019 Leadership Excellence Awards” 

Ecorubs vd Åke Paulsson har erhållit utmärkelsen “Best CEO in Sustainable Product Manufacturing Industry 2018” 

Läs mer här

North Sweden Cleantech har gett en utmärkelse till EcoRub AB

Mer information om utmärkelsen finns på http://northswedencleantech.se

Ecorub vann miljöpris

Vid mässan Elmia Subcontractor i Jönköping delade tidningen Plastforum ut branschpriset ”Plastovationer Miljö” till Ecorub. Läs mer här

Systematiskt och målmedvetet utvecklar Ecorub sin verksamhet.

Ecorub har under det senaste året investerat i en industribyggnad, maskiner, marknadsföringsresurser, laboratorium och kvalitetssäkring. Marknadsavdelningen arbetar nu kontinuerligt med att öka medvetenheten om Ecorub inom branschen och därigenom finna nya och fler affärsmöjligheter.

Ecorub har nu,  i augusti 2019,  kunnat  registrera de första TPRR-produkterna på REACH och har därmed omvandlat “avfall” till kommersiella handelsprodukter och har därmed möjligheter att leverera råvaror till plasttindustri.

När vi kan tillverka TPRR®– produkter i ett skift motsvarar det lite över 1 000 ton per år. Det motsvarar en minskad konsumtion av 2 500 ton råolja och 2 700 ton koldioxid motsvarande 530 svenskars koldioxid emissioner (Källa: ekonomifakta 20190705 ).

 

2018 tog Ecorub strategiskt viktiga steg mot att bli det ledande teknikföretag som visar att Cirkulär Ekonomi och Ekologiskt hållbar utveckling är praktiskt möjlig att uppnå även i en bransch som historiskt har betraktats som miljöförstörande.

2019 börjar resan för Ecorub från stadiet av teknikutveckling, både av material och maskiner, mot produktion av högkvalitativa TPRR® material för leverans till industrikunder.

Nedan följer en kort resumé av våra viktigaste steg på vägen fram till i dag.

Mars 2018 erhöll vi beslut om 25 % investeringsstöd för upp bygget av ett laboratorium.

April köptes en industrifastighet – ett f.d. bageri på 6400 Kvm – i Hökmark, Lövånger för 4,5 MSEK. Försäkringsvärdet är 25 ggr högre.

Juni. Flytten av produktionen från Vilhelmina var genomförd och lokaler för den verksamheten var iordningsställd.

Augusti erhölls ett stöd på 25 % av kostnaderna för investeringar i produktionsutrustning från Länsstyrelsen i Västerbottens Län.

September anställdes en teknisk chef som bland annat har ansvaret för den utrustning som köps in. Leverans av utrustning för tillverkning av formsprutningspellets kom strax efter och var klar för produktion i november 2018.

November anställdes två nya säljare.  Vår ende säljare gick i deltidspension i början av hösten och kunde inte ersättas på grund av likviditetsbrist förrän det konvertibla lånet från EHGOSF betalades ut.

Januari  2019 erhöll Ecorub miljötillstånd från Bygg- och Miljönämnden i Skellefteå kommun för att tillverka upp till 10 000 ton formsprutningspellets per år.

Februari  2019 en kvalitetschef för att ansvara för och utveckla företagets kvalitetssäkringssystem och ansvara för laboratoriet anställdes. Steg för steg införs nu rutiner i verksamheten enligt ISO 9001. Detta är ett nödvändigt steg för att omvandla plast- och gummiavfall till råvaror till plastindustri.

Februari  2019 köptes verktyg och formsprutningsmaskiner för att kunna göra en serie av olika komplicerade produkter med olika materialblandningar. Detta för att kunna visa marknaden vad som kan göras. Dessa produkter kommer också att säljas av Ecorub. Dessa produkter finns produktionsklara i april/maj 2019. Den största formsprutan kan tillverka produkter med en vikt på 2 – 2,5 kg

Utvecklingen för den finansiella verksamheten

Vid årsstämman i juni 2018 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att göra emissioner till ett värde av max 20 Mkr. Stämman informerades då om att vi kontaktats av ytterligare investerare.

Juli  2018 rapporterades att en avsiktsförklaring hade undertecknats med EHGOSF – European High Growth Opportunities Fund. I oktober fanns ett avtal på plats och första utbetalningen av konvertibelt lån skedde i november.

Oktober 2018 aviserades att fria teckningsoptioner skulle utdelas till samtliga delägare. Vidare redogjorde bolaget för att det fanns intressenter av ett samarbete och att det kunde ske genom ett delägarskap i Ecorub AB. Vid extra bolagsstämman i Ecorub AB den 9:e november i Hökmark, Skellefteå Kommun, fattades beslut om detta. Bemyndigandet till styrelsen ökade med 45 Msek.

20181109 meddelade bolaget att vederlagsfria teckningsoptioner skulle ge ut till samtliga delägare till en kurs av 0,28 SEK. Dessa skulle vara inlösta senast 20181214. Teckningsoptioner till ett värde av 2 956 189,88 kr före emissionskostnader löstes in. Ecorub har närmare 2 000 delägare varav över 300 deltog i emissionen.

Februari 2019 beslutade Ecorub att avstå från att rekvirera fler trancher från bolagets investerare med motiveringen:

“Bakgrunden till beslutet är att styrelsen bedömer att nedgången i börskursen inte är kopplad till bolagets verksamhet och de projekt bolaget är involverade i utan beror på finansieringsformen.”

Strax därefter erhåller Ecorub information om att Bracknor Fund Ltd Bracknor Fund Ltd inte kräver att få de två kvarstående trancherna genomförda, som de har rätt till enligt avtalet från oktober 2017.

I slutet av maj  genomfördes en emission  via teckningsoptioner och via en riktad emission till Patrik Nordenhet som tillsamman inbringade 6,1 M sek.

Marknadsutvecklingen

Mars 2018 fick företagets vd utmärkelsen ”Best European CEO in Sustainable Product Manufacturing Industry 2018”.

Under första kvartalet 2018 utvecklas ett samarbete med industrier och företag i Italien med syfte att skapa ett gemensamt finansierat utvecklingsprojekt. Lyckade produktionstester har skett i Italien under halvåret. Ett verktyg från ett lyckat produktionstest i Italien har köps in av Ecorub under februari 2019.

Juli 2018 blir Ecorub deltagare i ett projekt för att utveckla 3D-printade biobaserade specialemballage. Det är på 3 år och leds av Rise i Piteå. Ecorub är på gång i ytterligare tre liknande utvecklingsprojekt med andra aktörer

November erhåller Ecorub Europeiskt varumärkesskydd för TPRR®  (Thermo Plastic Recycled Rubber).

November bestämmer Ecorub att bolaget har för avsikt att under 2019 säkerställa tillgången på återvunnen plast genom att utreda möjligheterna att själva processa ”plastavfall”. Det skulle underlätta certifieringen av våra slutmaterial genom att vi har kontroll över hela produktionskedjan.

Februari  2019 beslutar Ecorub att investera i verktyg och maskiner för ca 0,5 MSEK för att marknadsföra TPRR® materialens unika egenskaper utan att avslöja externa projekt. Tre utvalda konsumentprodukter tillverkas i första omgången, vilket dels visar möjligheterna med materialen men även produktionstekniska egenskaper som ger nya möjligheter till produktutveckling. Produkterna ska tillverkas i olika materialblandningar för att visa på spannet i möjligheter.

Ecorub utvidgar i och med detta sin erfarenhetsbank kring TPRR® materialens produktionsegenskaper, vilket är nyckeln till korta ledtider för materialanpassning till kundens befintliga verktyg och maskiner.

Ecorub deltar i dagsläget i en rad intressanta projekt där TPRR® materialet är en förutsättning för att nå en ekologiskt hållbar produkt med bibehållen produktionsekonomi. Men information om projekten kan inte publiceras i dagsläget för de är sekretessbelagda. Men vi har fått tillstånd att redovisa att ett externt projekt som EcoRub deltar i är Volvos satsning på att 25 % av plasten i en Volvo skall vara återvunnen 2025.

Februari  2019 erhåller Ecorub europeiskt varumärkesskydd för: ” I used to be a tyre!”

April 2019 Ecorub är nu engagerade i fyra olika utvecklingsprojekt tillsammans med forskningsinstitutioner och universitet. Det som kommit längst är 3D printningsprojektet där deltagarna är Sveaskog, BLB Industries, Ecorub, Nefab, samt RISE. Projektet går ut på att i första hand skapa biobaserade och 3D-printade specialemballage. Materialet baseras på att ersätta delar av plasten med grot (dvs grenar och toppar) vilket förväntas ge material som både är billigare och har bättre egenskaper. Det rör sig om en ny typ av 3D-printar som kan skriva ut stora produkter snabbt. Emballagen ska säkra transporten av känsligt gods och kunna skapa komplicerade former i ett stycke snabbt.

Juni 2019 levereras den första formsprutade detaljen till en Extern kund som är Exxentric AB.

Juli 2019. Ecorub kunde redovisa att försäljningen andra kvartalet hade ökat med 51 % jämfört med samma kvartal året innan.

Organisationsutvecklingen

I februari anställdes en kvalitetschef för att utveckla företagets organisation och säkerställa att vi kan leverera kvalitetssäkrade produkter. EcoRub planerar för att ha en ISO 9001:2015 certifiering färdig för revision i september 2019.

Juli 2019 registrerades det först TPRR- materialet in hos REACH.

Juli 2019 Ecorub´s valberedning konstituerar sig.

Augusti 2019 görs en revison inför företagets ISO 9002  certifiering.

Prognos.

Vi har en prognos som sträcker sig fram till och med år 2021 och vi kommer vid varje bokslut att redovisa hur verksamheten utvecklats i förhållande till denna prognos. Vi har anledning att tro att prognosen är realistisk. Den är baserad på en försiktig beräkning av varje säljares beräknade framtida försäljning.  De är 3,5 st varav tre av dessa är nya. Inga av de sekretessbelagda utvecklingsprojekten (inkl Volvo) ingår i prognosen.

Vi räknar med att vi främst under andra halvan av 2019 skall öka vår omsättning så att den på årsbasis blir 6 miljoner. Resultatet kommer då att bli ca -5 miljoner. (2017 var omsättningen 4,4 Msek med en enda säljaren i bolaget.)

För 2020 räknar vi med en dubblering av omsättningen – till 12 miljoner – och ett resultat på minus 0,5 miljoner.

För 2021 räknar vi med en ökning av omsättningen till 16 miljoner och det ska skapa ett positivt resultat på ca 2,5 miljoner. Detta motsvarar samma omsättning per säljare som vi 2017 hade på en.

Vi håller också på med att modernisera våra försäljningsmetoder med en ökad närvaro på nätet, som ska underlätta vårt arbete. Vi hoppas också på uppslag och kontakter från våra delägare! Vi hoppas att så många aktieägare som möjligt nyttjar sina optioner och därmed förvarar sitt ägande i Ecorub. Vår målsättning är att slippa söka fortsatt finansiering via finansieringsprogram med kapitalbolag, eftersom det visat sig trycka ned aktiekursen. Trots de banbrytande framsteg mot lönsamhet som den nya ledningen gjort under de senaste åren så är börsvärdet en bråkdel av vad det var för fem år sedan.

Vi ser ljust på framtiden och vi hoppas att ni också gör det.

Ecorub AB        Åke Paulsson  vd

Ecorub AB