About Ecorub

Decades of accumulated knowledge. Brand new possibilities.

EcoRub has been developing materials and products out of recycled rubber for more than 20 years. Our knowledge and experience in this field has resulted in a patented techniques where we process recycled rubber and recycled plastic into new, cost-effective rubber materials. We develop tailor-made materials on behalf of customers in a variety of industries, as well as a range of standard products for our three fully-owned companies. We are also the hub for a growing network of third-party production capacities in the case a customer prefers to outsource the actual manufacturing of parts or products.

Since June 2010 the company is listed on the Swedish stock market and has its B shares listed on Aktietorget with the card name ECO B.

Providing new business opportunities

While Ecorub is focusing on the development and production of different TPRR-materials for clients, we have three independent companies which produces their own products with unique features thanks to the TPRR material we developed:

Arbergo: Produces high quality, customized ergonomic workplace mats for those working in public-, industrial- or office environments.

Profarma: Produces a variety of smart and durable products for the agriculture and animal care industry

Ecoelast: Develops and produces TPRR-products for the boat and car industry, e.g slip protections, coatings, dampings and fabrics

This section is only available in Swedish, please contact ir@ecorub.se with questions and inquiries.

You can also read all the latest information about Ecorub AB, the lates Trades, and Key numbers at Aktietorget.se

Bolagsstyrning

Ecorub AB (”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551) samt andra relevanta regler och riktlinjer. Eftersom Bolaget inte är noterat vid en reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av den svenska koden för bolagsstyrning.

Bolagsordning för EcoRub AB

Org. nr. 556438-0284

Fastställd på årsstämma 2013-06-27

§ 1 Firma

Bolagets rma är EcoRub AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

§ 3 Verksamhet

Bolagets skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter baserade på returgummi och andra råmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 981 733,25 kronor och högst 7 926 933 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 662 095 st och högst 22 648 380 st.

§ 6 Aktieslag

Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför tio (10) röster per aktie och B-aktie medför en (1) röst per aktie.

A-aktier och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.

Aktierna av serie A och B skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall innehavare av aktier av serie A samt av aktier av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i

förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte

sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission och/eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som nns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra

företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A kan omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Begäran om omvandling skall av aktieägare framställas skriftligen till bolaget, med angivande av hur många aktier av serie A som önskas

omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 2 suppleanter.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i rikstäckande tidning, Dagens Nyheter, upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extrabolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

  • Val av ordförande vid stämman.
  • Upprättande och godkännande av röstlängd.
  • Val av en eller två justeringsmän.
  • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  • Godkännande av dagordning.
  • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i
  • förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  • Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) om dispositioner beträande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8 . Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av nansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Du kan läsa den senaste informationen om Ecorub AB på Aktietorget.se

Ecorub AB