Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

28 november 2017 12:36 | Nyhet

BRACKNOR FUND LTD HAR PÅKALLAT KONVERTERING TILL AKTIER

  • I enlighet med ingånget finansieringsavtal godkänt av extra bolagsstämma den 29 september 2017 utgår i samband med påkallandet av den första tranchen en engagemangsavgift till Bracknor i form av kvittningsemission av tre (3) konvertibler med ett nominellt värde om vardera 97 197 kronor

    Det är denna engagemangsavgift som nu ska konverteras till aktier. Konverteringen ska ske till en kurs motsvarande ett belopp uppgående till 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för aktien i EcoRub under de 15 handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering som var 2017 11 27.

    Kursen blev 0,50 och motsvarar 583 182 aktier med ett värde av 291 591 kr. Det innebär en utspädning från 51 243 484 aktier till 51 826 667 akter och motsvarar 1,1 procent.

    Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017.