Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

19 maj 2017 09:04 | Nyhet

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - MARS 2017

 • JANUARI-MARS

  o Nettoomsättning för perioden 0,67 Mkr (0,55)

  o Resultat efter finansnetto – 0,4Mkr (-1,8)

  o Resultat per aktie -0,01 kr (-0,08)

  o Likvida medel vid periodens slut 0,175 Mkr (0,9Mkr)

  o Antalet aktier är 51 243 485 st. Alla aktier är B-aktier.

  VD-KOMMENTAR

  I januari 2017 skrevs ett avtal under med ett Kinesiskt företag om leveranser av järnvägskuddar till den Kinesiska järnvägen. Enligt avtalet skulle ett förskott betalas ut, men det har fördröjts på grund av förseningar med beslutsgång i kinesiska myndigheter. Styrelsen kan inte bedöma om affären kommer att kunna genomföras. Ett provverktyg har tagits fram för att kunna testa produkten och prover har skickats till Kina.

  Vi har också lagt ned arbete och kostnader för en försäljning av Know How till Kina. Om försäljning av Know How blir av är osäkert, men det som talar för det är att den kinesiska företaget visat stort intresse och varit på ett veckolångt besök hos oss. Totalt sett har aktiviteterna gentemot Kinesiska företag kostat 197 746 plus arbete.

  Styrelsens planer från årsmötet 2016 har inte kunnat genomföras eftersom den fusion på 2 miljoner som genomfördes för detta i augusti 2016 har i runda svängar gått till att betala av skulder från den tidigare styrelsens verksamhet. Senaste skulden som betalats var i mars 2017och gällde skatt på pensionskostnader och bolagsskatt på ca 250.0000.

  Fusionsdatum för fusion mellan moderbolaget EcoRub AB och dotterbolagen EcoElast AB, Profarma AB och Holmsund Golv AB fastställdes av bolagsverket till 2017 01 30. Fusionen har ökat det egna kapitalet med 233 976 kr.

  Aktuella överväganden. Ergomina lider ännu av den badwill som skapades för ett år sedan med konkursen i Arbergo Scandinavia AB. Omsättningen var 17 % lägre detta kvartal är motsvarande kvartal 2015. 2016 bedrevs ingen verksamhet under det varumärket under det kvartalet. Emellertid finns några betydande affärer på gång som vi hoppas kunna berätta om inom kort. Vinsten i Ergomina motsvarade 5 % av omsättningen under kvartalet. Året före fanns inte motsvarande verksamhet eftersom Arbergo Scandinavia AB var i konkurs.

  Vi har under perioden arbetat med en finansieringsplan för att långsiktigt lösa den finansiellt ansträngda situation som vi befinner oss i. Vi har finansiärer som visat intresse av riktade emissioner och vi har valt att diskutera med den som ger mest fördelaktiga villkor. Vi hoppas kunna presentera villkoren vid årsstämman.

  Verksamhet EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

  Koncernstruktur EcoRub AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Ergomina AB. EcoRub säljer produkter under varumärkena ProFarma® -produkter till lantbruk och hästägare och EcoElast® till industrier som använder sig av dukar/mattor av återvunnet gummi.

  Delårsredogörelse i sammandrag:

                2017 01 01 -20170331  2016 01 01 – 2016 03 31
  

  Omsättning under perioden: 674 486 556 415 Resultat efter finansiella poster -425 362 -1 753 516 Kassa och bank 175 404 909 892
  Resultat per aktie -0,01 -0,08

  Antalet utestående aktier sista mars 2017 var 51 243 485 st. Det fanns cirka 975 aktieägare.

  Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

  Denna delårsredogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

  Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ) januari – juni 2017 ska lämnas 30 augusti 2017.

  2017 05 19

  Åke Paulsson VD ake.paulsson@ecorub.se tel: 070 6634174

  Kvartalsrapport__1_2017_v_er_2.pdf