Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

21 februari 2017 19:43 | Nyhet

Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ) januari - december 2016

 • **JANUARI-DECEMBER

  o Nettoomsättning för perioden 3,3 Mkr (5,3) o Resultat efter finansnetto – 3,5 Mkr (-13,4) o Resultat per aktie -0,07 kr (-0,64) o Likvida medel vid periodens slut 0,06 Mkr (0,8Mkr) o Sammanlagda resultatet hos dotterbolagen var +473 tkr (-1 600 tkr) o Förlusterna i koncernen har minskat drastiskt från augusti 2016. Q4 gick med 0,1M i förlust o Antalet aktier är 51 243 485. Alla aktier är B-aktier.

  OKTOBER-DECEMBER o Nettoomsättning för perioden 1,1 Mkr (1,5) o Resultat efter finansnetto - 0,1 Mkr (-9,1)** VD-KOMMENTAR

  Under första halvåret 2016 hade dåvarande styrelsen förberett en likvidation av bolaget som avstyrdes i samband med årsstämman den 23 juni då en grupp av de större delägarna tog över verksamheten och tillsatte en ny styrelse och skapade en ny plan för verksamheten.

  I en extrastämma 2016 08 17 beslutades om en riktad emission om 3.020.344 kr och som också innebar en köp av Ergomina AB – ett företag som bildades av anställda vid dotterbolaget Arbergo Skandinavia AB som sattes i konkurs av moderbolaget.

  Drygt 2 miljoner tillfördes bolaget i kontanter efter att köpeskillingen för Ergomina AB reglerats. Köpet av Ergomina var nödvändigt bland annat för att all tidigare verksamhet i stort sett tagits över av Ergomina AB när Ecorub AB ville koncentrera sig på att certifiera ett geomembran av återvunnet gummi.

  Efter uppköpet av Ergomina kom verksamheten i den övriga koncernen att flyttas till Vilhelmina där produktionspersonal och kunnande redan fanns och där hyresvillkoren var gynnsamma.

  Styrelsen beslöt i samband med extrastämman att fusionera EcoRub AB med dotterbolagen ProFarma AB, EcoElast AB och Holmsund Golv AB Bolagsverket har fastställt fusionsdatum till 2017-01-30

  I augusti 2016 stämplades samtliga A-aktier om till B-aktier på styrelsen initiativ.

  Fram tills nu har mycket tid gått till att utreda och rätta till alla problem som ärvdes av den tidigare ledningen. Den tidigare styrelsen hävdade att ca 500.000 skulle finnas kvar vid en likvidation men vår sammanställning visar att en brist på lite över 1 000.000 kr fanns efter det att uppsägningslöner, avslutning av avtal, skattebetalningar mm slutreglerats.

  Det preliminära resultatet för perioden augusti till och med december 2016 visar ett positivt resultat på ca 300 Tkr. Med den grund som lagts under andra halvåret har vi goda utsikter för förbättringar av såväl omsättning som resultat.

  Verksamhet

  EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

  Koncernstruktur

  EcoRub AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen EcoElast AB, Ergomina AB och ProFarma AB. Holmsund Golv AB är ett helägt men vilande dotterbolag. EcoElast AB tillverkar och säljer produkter baserade på ekologiskt gummi och biokompositer. Ergomina AB tillverkar och säljer arbetsplatsmattor under varumärket Arbergo®. ProFarma AB säljer produkter till lantbruk och i huvudsak hästägare.

  Delårsredogörelse i sammandrag: 20161001 -20161231 20151001-20151231 2016 01 01 – 2016 12 31 2015 01 01 - 2015 12 31 Omsättning under perioden: 1 119 623 1 450 222 2 181 661 5 310 912 Resultat efter finansiella poster -123 432 -9 094 792 -3 397 648 - 13 436 421 Kassa och bank 59 075 783 116 59 075 783 116 Resultat per aktie -0,07 -0,58 -0,07 -0,58

  Väsentlig information efter kvartalsbokslutet.

  Fusionsdatum för fusion mellan moderbolaget EcoRub AB och dotterbolagen EcoElast AB, Profarma AB och Holmsund Golv AB har fastställts av bolagsverket till 20170130

  Den riktade emissionen beslutad 20160817 fastställdes 20161107 av bolagsverket

  I januari 2017 reglerades en momsfordran som fanns på 546 536 Kr och därmed ökades kassan med samma summa.

  Redovisningsprinciper

  Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

  Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

  Kvartalsredogörelse för Ecorub AB (publ) januari - mars 2016 ska lämnas 19 maj 2017.

  Årsstämma planeras hållas kl 19.00 2017 05 23 i Umeå på Lärligsgatan 40 och reviderat årsredovisning kommer att finnas på bolagets hemsida senast 2017 05 01.

  Styrelsen förslag till stämman är att aktieutdelning inte sker.

  Denna information är insiderinformation som EcoRub AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20170217

  Holmsund 2017 02 17

  Åke Paulsson

  VD

  ake.paulsson@ecorub.se tel: 070 6634174

  EcoRub AB (publ) 556438-0284 Resultaträkning Jan-dec 2016 Jan-dec 2015 Okt – dec 2016 Okt-dec 2015

  Rörelsens intäkter
  Nettoomsättning 3 301 284 2 764 843 1 119 623 271 541 Aktiverade utgifter 1 030 616 1 030 616 Övrig intäkt 1 515 452 1 515 452 Summa Intäkter 3 301 284 5 310 912 1 119 623 2 817 609

  Rörelsens kostnader
  Råvaror 194 071 - 2 231 950 380 506 -1 589 033 Övriga externa kostnader -4 148 383 -7 464 152 -995 827 -3 392 797 Personalkostnader -2 431 468 - 5 961 069 -370 769 -3 202 370 Avskrivningar -178 691 - 1 651 954 -121 622 -1 131 279 Övriga rörelsekostnader -595 687 0 -595 687 Summa rörelsens kostnader -6 564 471 -17 904 812 -1 107 712 -9 911 166

  Rörelseresultat -3 263 187 -12 593 930 11 911 -7 093 587

  Resultat från övriga fordringar 44 322 -517 737 -57 492 -517 737 Ränteintäkter 20 956 19 758 8 996 1 437 Räntekostnader -323 171 -326 032 -86 847 -136 684 Resultat efter finansiella poster -3 521 080 -13 417 941 -123 432 -7 746 571 Skatt på årets resultat / Löneskatt --18 480 0 -18 480 Årets resultat -3 521 080 -13 436 421 -123 432 -7 465 051

  Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31

  Anläggningstillgångar
  Immateriella anläggningstillgångar
  Balanserade utgifter för utvecklingsarbete & patent 154 355 0 Goodwill 900 000
  Inventarier / maskiner 286 060 4 703 550 Övriga långfristiga fodringar 5 000 10 000 Summa anläggningstillgångar 1 345 415 4 713 550

  Omsättningstillgångar
  Varulager 1 113 324 0 Kundfordringar 1 024 399 301 716 Övr. kortfristiga fodringar 31 489 1 610 994 Förutbetalda kostnader 56 222 77 554 Kassa & bank 59 075 783 116

  Summa omsättningstillgångar 2 284 509 2 773 380

  Summa tillgångar 3 629 924 7 486 930

  Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31

  Eget kapital och skulder
  Eget kapital
  Aktiekapital 1 281 087 7 364 016 Aktieägartillskott/ bryggfinansiering 1 000 000 1 000 000 Bundna reserver 2 600 2 600 Summa 2 283 687 8 366 616

  Fritt eget kapital
  Balanserad vinst/förlust 3 685 133 8 061 459 Årets resultat -3 061 933 --13 436 421 Summa eget kapital 2 906 887 2 991 654

  Långfristiga skulder
  Obeskattade reserver 0 0 Skulder kreditinstitutioner 365 376 234 999 Avsättningar 0 0 Summa långfristiga skulder 365 376 234 999

  Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 88 720 936 806 Skulder löneskatt 153 094 0 Skuld skattemyndighet 89 537
  Övriga kortfristiga skulder 1 310 1 610 803 Upplupna kostnader 25 000 1 712 668 Summa kortfristiga skulder 357 661 4 260 277

  Summa skulder & eget kapital 3 629 924 7 486 930

  Kassaflödesanalys för koncernen Jan-dec 2016 Jan-dec 2015

  Den löpande verksamheten
  Rörelseresultat före finansiella poster -3 263 187 -12 593 930 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 178 691 1 651 954 Erhållen ränta 20 956 19 758 Erlagd ränta och andra finansiella kostnader -323 171 -326 032 Betald inkomstskatt 152 846 Summa - 3 386 711 - 11 095 404

  Ökning/minskning varulager -1 113 324 2 704 257 Ökning/minskning fodringar 833 832 2 006 191 Ökning/minskning kortfristiga skulder -3 152 616 2 365 629 Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 818 799 - 4 019 327

  Investeringsverksamheten
  Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 054 355 -1 030 616 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 4 417 490 - 46 520 Förändring av finansiella anläggningstillgångar 5 000 - Ökning/minskning av övriga finansiella anläggningstillgångar 0 148 340 Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 368 135 -928 796

  Finansieringsverksamheten
  Förändring av långfristiga skulder 619 623 0 Nyemission/ ändring av aktiekapital 3 346 246 15 158 Upptagna lån 0 22 500 Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder 0 650 400

  Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 726 623 688 058

  Årets kassaflöde -724 041 -4 260 065 Likvida medel vid årets början 783 116 5 043 191 Likvida medel vid årets slut 59 075 783 116